നാടിന് വിണ്ടും സ്വർണ്ണ തിളക്കം

2019 ജൂൺ മാസത്തിൽ ഒഡീഷ്യയിൽ നടന്ന കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ 49-ാം മത് നാഷണൽ സ്പോർട്സ് മീറ്റിൽ (അണ്ടർ 17 ) തൃശൂർ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും പങ്കെടുത്ത നന്ദന കർണ്ണൻ റോപ്പ് സ്കിപ്പിങ്ങിൽ 2 ഗോൾഡ് മെഡലുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പൂവ്വത്തുശ്ശേരിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെടേണ്ട ഈ രണ്ട് ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയ നന്ദന കർണ്ണന് (ആർട്ടിസ്റ്റ് കർണ്ണന്റെ മകൾ ) UFP ക്ലബിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ